Inloggen
home > gebruiksvoorwaarden

Door een account aan te maken, dan wel door het ACE-Platform te gebruiken, stemt u ermee in dat onderhavige bepalingen van toepassing zijn en door u worden aanvaard.

 

Mededingingsrecht

Het ACE-platform mag nooit gebruikt worden om afspraken te maken die de concurrentie (kunnen) beperken. Ook mag een bericht niet een uitnodiging, oproep of aansporing bevatten die gericht is op de afstemming van het marktgedrag van partijen. Dat betekent met name maar niet uitsluitend, dat oproepen tot het hanteren van bepaalde prijzen, prijsverhogingen of verlagingen, het verdelen van markten of het uitsluiten van partijen, geen onderwerp mogen zijn van berichten die op de portal worden geplaatst. Ook het reageren op berichten met een dergelijke strekking is niet toegestaan. ACE en BranchePartners distantiëren zich van ieder bericht met een concurrentiebeperkende inhoud of strekking.
Het maken van concurrentiebeperkende afspraken of onderling afstemmen van gedragingen die de mededinging (kunnen) beperken, dat wil zeggen het opvolgen van bijvoorbeeld een oproep zonder het bericht te beantwoorden, kunnen door de ACM worden bestraft met zeer hoge boetes.

 

Gebruiksvoorwaarden ACE-Platform

Het is Gebruiker niet toegestaan op enige wijze gebruik te maken van het ACE-Platform op een wijze die in strijd is met wet- en regelgeving of de goede zeden, inbreuk maakt op rechten van derden, onjuist, onvolledig of misleidend is, of virussen dan wel enige vorm van malware (kwaadaardige en/of schadelijke software) dan wel verwijzingen hiernaar bevat. Gebruiker garandeert geen gebruik te zullen maken van software of middelen die de werking van de het ACE-Platform kunnen hinderen, verstoren of schaden.

Bij herhaald misbruik van het ACE-Platform, dan wel enig handelen in strijd met deze voorwaarden, behoudt ACE zich het recht voor Gebruiker uit te sluiten van het verdere gebruik van het ACE-Platform, althans de ter beschikking gestelde functionaliteit te beperken, dan wel het account te beëindigen onverminderd het recht nadere rechtsmaatregelen tegen Gebruiker te nemen en/of vergoeding te eisen van door ACE als gevolg van enig misbruik geleden directe en indirecte schade.

 

Privacyverklaring

ACE, waaronder haar externe partner voor het ACE-Platform, BranchePartners, acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houden wij ons uiteraard aan de eisen die de Privacyregelgeving stelt.

 

Disclaimer

Verwijzingen naar sites die niet door ACE worden onderhouden zijn louter ter informatie en gemak voor u opgenomen. Op deze site treft u een aantal links aan naar andere websites. ACE is niet aansprakelijk voor de inhoud van die sites en/of de wijze waarop die sites omgaan met uw (persoons)gegevens. Lees hiervoor het privacy beleid, de disclaimer, de copyright notice en algemene voorwaarden, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

 

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van het ACE-Platform en de daarin opgenomen gegevens, kan ACE, waaronder haar externe partner voor het ACE-Platform, BranchePartners, niet instaan voor de volledigheid, juistheid, rechtmatigheid, kwaliteit of voortdurende actualiteit van de gegevens en de inhoud van de site. ACE, waaronder haar externe partner voor het ACE-Platform, BranchePartners, aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site of de (on)bereikbaarheid van de site.

Beweringen en meningen, bijvoorbeeld geuit in weblogs zijn die van de auteur(s) individueel en niet (noodzakelijkerwijs) die van ACE. ACE, waaronder haar externe partner voor het ACE-Platform, BranchePartners, kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud hiervan en is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade die mogelijk voortvloeit uit de betreffende uitingen.

ACE, waaronder haar externe partner voor het ACE-Platform, BranchePartners, garandeert noch ondersteunt enige product of enige dienst genoemd op deze site, noch staat zij garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten gedane bewering. Met het oog hierop wordt de gebruiker van deze site altijd aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten voor gebruik van via deze site verkregen informatie.

 

 

De voorwaarden in deze disclaimer en privacyverklaring kunnen aangepast worden. Wijzigingen zijn van kracht zodra deze op deze webpagina gepubliceerd zijn. Wij raden u dan ook aan deze webpagina met enige regelmaat te bezoeken.